Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Bm-Immunoglobuliinin kappaketjun (IgK) geenin uudelleenjärjestymä luuytimestä (6179 Bm-IgK-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.10.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue / Molekyylihematologia.

Yleistä

Immunoglobuliinigeenin uudelleenjärjestyminen on B-solun kypsymiseen liittyvä prosessi, joka muodostaa pohjan vasta-aineiden monimuotoisuudelle. Vasta-ainemolekyyli koostuu kahdesta raskasketjumolekyylistä ja kahdesta kevytketjumolekyylistä. Kevytketju voi olla joko tyyppiä kappa tai lambda, ja näitä vastaavat geenilokukset sijaitsevat kromosomeissa 2 ja 22. Solu tuottaa vain yhdenlaista kevytketjua, joka koodataan kyseisen geenilokuksen toisesta alleelista (ns. isotyyppinen ja alleelinen ekskluusio). Kevytketjun geenien uudelleenjärjestyminen on hierarkkinen tapahtuma. Prosessi lähtee käyntiin kappa-geenin uudelleenjärjestymisestä ja mikäli tämän tuloksena syntyy toimiva kappa-kevytketju, solu ekspressoi tätä ja lambda-geeniä ei uudelleenjärjestetä. Jos kappageenin uudelleenjärjestyminen ei tuota funktionaalista molekyyliä, solu siirtyy uudelleenjärjestämään lambda-ketjun geeniä ja ekspressoi lopullisessa Ig-molekyylissä lambda-kevytketjua.

Kevytketjun geenin rekombinaatiotapahtumat muistuttavat IgH- geenin uudelleenjärjestymistä, mutta kevytketjusta puuttuu D-geeni. Funktionaalissa IgK-uudelleenjärjestymissä V- ja J- geenit yhtyvät (VJ-uudelleenjärjestymä) ja myöhemmin konstanttialueen geeni liitetään mukaan. Kun kappa-geenin uudelleenjärjestymä ei onnistu tuottamaan funktionaalista molekyyliä, geenilokus "suljetaan pois käytöstä" tiettyjen alueiden deleetion kautta. Deleetio voi tapahtua kahdella eri tavalla: Ensimmäisessä vaihtoehdossa jokin V-geeni liittyy geenilokuksen alavirrassa sijaitsevaan kappa-deletoivaan elementtiin (Kde) ja kaikki väliin sijoittuvat V- ja J-geenit sekä uniikki konstantin alueen geeni deletoituvat pois. Toisessa vaihtoehdossa viimeisen J-geenin ja uniikin konstantin geenin välissä oleva introninen rekombinaatiojakso (RSS) yhtyy Kde-jaksoon. Tällöin väliin osuva konstanttigeeni deletoituu ja lokus on pysyvästi pois käytöstä.

Koska kukin B-solu uudelleenjärjestää Ig-geeninsä uniikkiin tapaan, voidaan terveen henkilön näytteessä tavallisesti havaita vain polyklonaalinen uudelleenjärjestymien kirjo. Klonaalisessa B- lymfoproliferatiivisessa taudissa pahanlaatuinen klooni voi käsittää valtaosan lymfaattisista soluista, ja tällöin myös klonaalisen solun sisältämä Ig-uudelleenjärjestymä voidaan havaita molekyyligeneettisin keinoin.

Tässä tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista PCR-tekniikkaa klonaalisen solupopulaation osoittamiseen. Genomisesta DNA:sta tehdään BIOMED-2-protokollan mukaiset multiplex-PCR- reaktiot Ig-kappa-geenin uudelleenjärjestymän osoittamiseksi. Tutkimuksella voidaan havaita niin VJ-, V-Kde- kuin RSS-Kde- uudelleenjärjestymät. Monoklonaalisen PCR-tuotteen erottamiseksi polyklonaalisesta tai oligoklonaalisesta taustasta, monistetulle PCR-tuotteelle tehdään heteroduplex-käsittely ja tuote erotetellaan polyakryyliamidigeelillä. Klonaalisuus varmistetaan tarvittaessa DNA-sekvensoinnilla. Sekvensoituun klonaaliseen IgK-uudelleenjärjestymään voidaan tarvittaessa suunnitella spesifinen ASO-PCR-aluke, jota käytetään TaqMan-PCR -pohjaisessa kvantitatiivisessa jäännöstautianalyytikassa (katso tutkimus 12477 Bm-IgK-QD).

Indikaatiot

Lymfoproliferatiivisten tautien diagnostiikka.

Esivalmistelut

Näyte voidaan ottaa vain maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä. Tutkimukseen suositellaan luuydinnäytettä. Tutkimus on tehtävissä myös verestä, ks. 6178 B -IgK-D.

Menetelmä

PCR + PAGE. Tarvittaessa DNA-sekvensointi.

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml CPT-putki. Suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 mL draw capacity.

Näytteenotto

Sitraattiruiskulla n. 3 ml luuydinaspiraattia CPT-putkeen. Heti näytteenoton jälkeen sekä ennen sentrifugointia putkea tulee käännellä 8-10 kertaa ylösalaisin. Sentrifugointi (30 min, 1600 g, huoneenlämpö 18-25 °C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 5-10 kertaa ylösalaisin.

Luuydinbiopsia steriiliin keittosuolaa sisältävään pieneen putkeen.

Näyte (minimi)

4 ml (3 ml) luuydintä.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialue Sairaalageneetikot: 050 515 0361, (02) 313 3897, 050 340 8701, (02) 313 7156 Lääkärit: 050 597 2027, 050 411 2237 Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*15.10.2018 Uusi tutkimus