Vaasan Keskussairaala8025 S -Kopept
Laboratorio-ohjekirjaS -Kopeptiini
Päivitys 1.3.2013
Tekopaikka Vita laboratorio/045 7734 9040.
Yleistä Kopeptiini on prepro-arginiininvasopressiinin C-terminaalinen 39 aminohapon peptidi, jonka pitoisuus korreloi ADH-pitoisuuteen. Dehydraatiokokeessa kopeptiinipitoisuus reagoi ADH:a herkemmin plasman osmolaliteetin muutoksiin.
Indikaatiot SIADH (Syndrome of Inappropriate Secretion of ADH), harvinainen renaalinen Diabetesinsibidus, täydellinen tai osittainen ADH-puutos, polyurian (runsasvirtsaisuus) ja polydipsian (patologinen jano) syyn selvittely. Hyper- ja hyponatremian selvittely.
Esivalmistelut Ennen näytteenottoa tulee välttää runsasta nesteiden nauttimista, kahvin ja teen vähäisintäkin nauttimista sekä nikotiinia. Polikliinisesti näyte otetaan ilman erityistoimia. Näytteenottoa mahdollisesti edeltävä nesterajoitus ja/tai keittosuolainfuusio tapahtuvat hoitavan lääkärin ja hoitoyksikön ohjeistamina
Menetelmä Aikaerotteinen immunofluorometria (TR-IFMA).
Tulos valmiina Kahden viikon kuluessa.
Näyteastia 5 ml seerumiputki (punainen korkki).
Näyte (minimi) 1 ml seerumia.
Näytteen säilytys Säilyy 3 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.
Näytteen lähetys Lähetys huoneenlämmössä, pakastetut näytteet lähetetään pakastettuna.
Viitearvot Viitearvot suhteutettuna seerumin osmolaliteettiin:
S -Kopept 0.80 - 14 pmol/l kun S -Osmol 270 - 285 mosm/ kg H2O
S -Kopept 1.5 - 28 pmol/l kun S -Osmol 286 - 300 mosm/ kg H2O
Tulkinta ADH:n ja kopeptiinin eritys vereen alkaa seerumin osmolaliteetin ylittäessä kynnysarvon (yleensä 280 - 282 mosm/kg H2O). Fysiologisesti plasman kopeptiinipitoisuus suurenee seerumin osmolaliteetin kohotessa. Näin ollen kopeptiinin arvo onkin aina suhteutettava samanaikaisesti määritettyyn seerumin osmolaliteettiin tai natriumpitoisuuteen; yksinään mitattu tulos on arvoton.
Hypovolemiassa tai hypotensiossa plasman kopeptiinin pitoisuus suurenee, vaikka seerumin osmolaliteetti olisikin normaali tai jopa pienentynyt. Useat lääkkeet suurentavat plasman kopeptiinin pitoisuutta vallitsevasta seerumin osmolaliteetista riippumatta. SIADH:ssa (Syndrome of Inappropriate Secretion of ADH) potilaan kopeptiinin pitoisuus on epätarkoituksenmukaisesti suurentunut, vaikka plasmatilavuus on normaali ja seerumin osmolaliteetti on normaali. Harvinaisessa renaalisessa diabetes insipiduksessa plasman kopeptiinin pitoisuus kohoaa yhdessä seerumin osmolaliteetin kanssa, koska munuaiset ovat resistentit antidiureettisen hormonin vaikutukselle. Tässä tilanteessa virtsan osmolaliteetti on pieni (U -Osmol alle 300 mosm/kg H2O), vaikka plasman kopeptiinin pitoisuus on suurentunut.
ADH:n täydellistä tai osittaista puutetta voidaan tutkia vesipaastokokeella, johon voidaan liittää hypertonisen keittosuolan infuusio. Ilman osmolaliteetin mittausta tai vesipaastokoetta pelkän kopeptiinimittauksen perusteella ei yleensä voida tehdä luotettavia kliinisiä päätelmiä.
Yhteyshenkilöt Sairaalakemisti Matti Väisänen p. (06) 323 2502