Uudelleenohjaus "https://fimlab.fi/tutkimus/10228"Fimlab-ohjekirjaan

B -Farmakogeneettinen laaja testipaneeli, DNA-tutkimus, verestä (0828 B -FarmL-D )

B -Farmakogeneettinen laaja testipaneeli, DNA-tutkimus, verestä (0828 B -FarmL-D )

Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Farmakogeneettinen laaja testipaneeli, DNA-tutkimus, verestä (0828 B -FarmL-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset |Tiedotteet

Tarkistettu

24.1.2024

Analysoiva laboratorio

Synlab Suomi oy Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Farmakogenetiikalla tarkoitetaan geneettisiä variaatioita, jotka vaikuttavat lääkeainevasteeseen. Potilaan yksilöllisten ominaisuuksien huomioiminen lääkkeen valinnassa ja annostuksessa on osa nykyaikaista ja taitavaa lääkkeiden määräämistä. Testin tulokset auttavat ennakoimaan lääkkeiden vaikutuksia potilaaseen sekä annostelemaan lääkkeitä aiempaa turvallisemmin ja tehokkaammin.

Farmakogeneettisessä laajassa testipaneelissa tutkitaan noin 20 lääkeainemetaboliaan vaikuttavaa geeniä. Paneeliin on valittu geenit, joiden variaatiot vaikuttavat yleisesti määrättyjen lääkeaineiden metaboliaan. Sytokromi P450 (CYP) on tärkein ensimmäisessä vaiheessa lääkeaineiden aineenvaihduntaan osallistuvista entsyymijärjestelmistä. CYP-entsyymejä on useita ja eri lääkeianeet metaboloituvat eri CYP-entsyymien kautta. Toisaalta joidenkin lääkeaineiden metabolia vaatii usean eri entsyymin toimintaa (vrt. varfariinihoito; CYP2C9 ja VKORC1). CYP-entsyymien variaatioiden lisäksi paneelissa tutkitaan variaatioita, jotka liittyvät lääkehoidon lisääntyneeseen sivuvaikutusriskiin (esim. SLCO1B1 ja faktorit FV ja FII). Laajennetussa paneelissa on mukana on lisäksi mm. syöpälääkemetaboliassa tärkeät TPMT- ja DPYD-geenit sekä G6PD-geeni joka on tärkeässä roolissa hemolyyttisen anemian riskiä arvioitaessa etenkin Afrikan maista tulevien potilaiden kohdalla.

Paneelin käyttö on kustannustehokkaampaa kuin erillisten geenien/variaatioiden tutkiminen yksittäin. Laajennettu paneeli kattaa yli 100 lääkeainetta, joiden vaikutus riippuu merkittävästi potilaan omasta perimästä.

Indikaatiot

Lääkehoidon aloitus, sopivan annostuksen määrittely. Epäily lääkehoidon tehosta. Lääkehoidon haittojen ennaltaehkäisy.

Esivalmistelut

Tämän tutkimuksen tulos tallennetaan automaattisesti geenitaltioon, joka on potilaan henkilökohtainen tietovarasto geenitestien tuloksille.

Tutkimusta tilattaessa potilaalta tulee pyytää matkapuhelinnumero tutkimuksen esitietoihin. Kun pyydetty tutkimus on valmistunut, vastataan tulos normaalilla vastausliikenteellä asiakkaan potilastietojärjestelmään. Lisäksi tulos tulkintoineen tallennetaan Geenitaltio-palveluun. Potilas saa tallennuksesta puhelimeensa viestin, jossa annetaan ohjeet geenitaltioon kirjautumiseen. Geenitaltiosta tulokset ovat potilaan hyödynnettävissä tarvittaessa.

Potilas voi halutessaan kieltäytyä antamasta puhelinnumeroaan, mutta tällöin hän ei saa geenitaltion käyttöön tarvittavia tunnuksiaan itselleen.

Lisätietoja: www.geenitaltio.fi.

Menetelmä

Tutkimus tehdään TaqMan-kemialla (SNP-variaatiot OpenArray-teknologialla ja CYP2D6-geenin monistuma/puutos TaqManMGB kemialla). Tutkimuksella ei havaita tutkittavien geenien harvinaisia variaatioita eikä CYP2D6-geenin mahdollisia harvinaisia muunnoksia, joilla saattaa olla vaikutusta metabolianopeuteen.

Tutkittavat geenit

ABCB1 digoksiini, ondansetroni
ABCG2 allopurinoli, atorvastatiini, rosuvastatiini
ALDH2 alkoholi, glyseryylitrinitraatti
BCHE mivacurium, suksametoni, tetrakaiini
CACNA1S desfluraani, enfluraani, halotaani, isofluraani, metoksifluraani, sevofluraani, sukkametoni
CYP1A2 agomelatiini, kofeiini, klotsapiini, olantsapiini, paroksetiini, rukaparibi
CYP2B6 bupropioni, efavirentsi, metadoni, nevirapiini, prasugreeli
CYP2C_rs12777823 varfariini
CYP2C19 amitriptyliini, brivarasetaami, sitalopraami, klopidogreeli, essitalopraami, fluoksetiini, fluvoxamiini, imipramiini, lansopratsoli, mefenytoiini, omepratsoli, pantopratsoli, fenytoiini, sertraliini, vorikonatsoli
CYP2C8 pioglitasooni, rosiglitasooni
CYP2C9 asenokumaroli, diklofenaakki, dronabinoli, ibuprofeeni, irbesartaani, losartaani, meloksikaami, fenytoiini, pioglitasooni, tolbutamidi, varfariini
CYP2D6 amitriptyliini, atomoksetiini, kodeiini, desipramiini, dekstrometorfaani, duloksetiini, haloperidoli, metoprololi, nortriptyliini, ondansetroni, oksikodoni, paroksetiini, risperidoni, tamoksifeeni, tramadoli
CYP3A4 atorvastatiini, simvastatiini
CYP3A5 prasugreeli, takrolimuusi, vinkristiini
CYP4F2 varfariini
DPYD kapecitabiini, flusytosiini, fluorourasiili, tegafuuri
F2 (prothrombin) avatrombopagi, konjugoitu estrogeenit, eltrombopagi, estradioli, estrioli, etinyyliestradioli, lusutrombopagi, romiplostiimi, tamoksifeeni, tibolone
F5 avatrombopagi, konjugoitu estrogeenit, eltrombopagi, estradioli, estrioli, etinyyliestradioli, lusutrombopagi, romiplostiimi, tamoksifeeni, tiboloni
G6PD artikaiini, askorbiinihappo, bupivakaiini, klooriprokaiini, klorokiini, klooripropamidi, siprofloksasiini, dabrafenibi, dapsoni, flutamidi, hydroksiklorokiini, levofloksasiini, lidokaiini, mafenidi, mafeniidramiini, metoklopramidi, nitrofurantoiini, norfloksasiini, peglotikaasi, prilokaiini, primakiini, probenesidi, kinini, rasburikaasi, ropivakaiini, natriumnitriitti, sulfadiatsiini, sulfametoksatsoli, sulfasalatsiini, sulfisoksatsoli, tafenokiini, tetrakaiini, tolbutamidi
GRIK4 sitalopraami, essitalopraami
IFNL3 bosepreviiri, daklatasviiri, peginterferoni alfa-2a, peginterferoni alfa-2b, ribaviriini, simepreviiri, sofosbuviiri, telapreviiri
MTHFR foolihappo, metotreksaatti
NAT2 amifampridiini, dapsoni, hydralatsiini, isoniatsidi, sulfametoksatsoli, sulfasalatsiini
NFIB klotsapiini
NUDT15 atsatiopriini, merkaptopuriini, tioguaniini
SLCO1B1 atorvastatiini, fluvastatiini, lovastatiini, metotreksaatti, pitavastatiini, pravastatiini, rosuvastatiini, simvastatiini
TPMT atsatiopriini, sisplatiini, merkaptopuriini, tioguaniini
UGT1A1 arformoteroli, atatsanaviiri, belinostaatti, binimetinibi, kabotegraviiri, dolutegraviiri, erlotinibi, govitekaani, indakateroli, irinotekaani, nilotinibi, patisiraani, raltegraviiri, sasatuzumabigovitekaani
VKORC1 varfariini

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa.

Näyteastia

3 ml EDTA-putki (liila korkki).

Näyte (minimi)

3 ml (1 ml) EDTA-verta.

Näytteen säilytys

3 vrk jääkaapissa +5°C, pitempiaikainen -20°C.

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä.

Viitearvot

Lausunto.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto. Tulkinnassa hyödynnetään yhteistyökumppanin (Abomics Oy) farmakogeneettistä asiantuntijaosaamista. Tuloksen tulkinta perustuu Abomics Oy:n GeneRx-tietokantaan, joka sisältää useista eri lähteistä kootut tiedot geenien vaikutuksesta lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen, mukaan lukien fenotyyppikohtaiset suositukset annosohjeineen.

Linkit

Terveysportti, Farmakogenetiikka, www.terveysportti.fi.

PharmGKB julkinen tietokanta, www.pharmgkb.org/index.jsp.

Abomics Oy, www.abomics.fi.

Lisätietoja

Ammattilaisneuvonta Pohjanmaa 041 7314 786

Muutokset

*14.10.2016 Uusi tutkimus.
*24.1.2024 Linkkaus master-ohjekirjaan.