Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Klotsapiini (3964 S -Klotsa )

Tarkistettu

1.8.2017

Tekopaikka

Yhtyneet Medix laboratoriot/(09) 525 61.

Yleistä

Klotsapiini on antipsykoottinen dibentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään muille neurolepteille resistentin psykoosin hoitoon.Klotsapiini imeytyy suun kautta annettuna hyvin. Klotsapiinilla on kohtalainen alkureitin metabolia, josta johtuen sen hyötyosuus on 55 ± 12 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 1-4 tunnissa. Annoksen ja plasmapitoisuuden välillä on lineaarinen korrelaatio. Klotsapiini sitoutuu plasman proteiineihin 95 %:sti. Sen jakautumistilavuus on 5.4 ± 3.5 l/kg. Klotsapiini metaboloituu täydellisesti, metaboliiteista desmetyyliklotsapiini on biologisesti aktiivinen. Sen vaikutukset ovat heikompia kuin klotsapiinilla ja kestävät lyhyemmän ajan. Klotsapiini erittyy metaboliitteinaan virtsaan (50 %) ja ulosteisiin (40 %). Sen puhdistuma on noin 6 ml/min/kg. Klotsapiinin eliminaation puoliintumisaika on keskimäärin 12 (6-33) tuntia. Metaboliittien eliminaatio on kaksivaiheinen (puoliintumisajat keskimäärin 9.5 ja 38 tuntia).Tupakointi vähentää klotsapiinin pitoisuuksia plasmassa. Interaktiot

CYP450 entsyymien (CYP1A2) estäjien (esim. fluvoksamiini) kanssa voivat olla merkittäviä.

Esivalmistelut

Näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Menetelmä

Nestekromatografia/Massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tekotiheys

4 - 5 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

3 ml:n seerumiputki, ei geeliä.

Näyte (minimi)

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys

1-3 vrk jääkaapissa, pitempiaikaisesti pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämpöisenä.

Viitearvot

1.1 - 1.8 µmol/l

Mahdollisesti toksinen alue yli 3.0 µmol/l.

Viitearvomuutos 1.8.2017. Aiemmat viitearvot 0.3 - 3.0 µmol/l.

Tulkinta

Klotsapiinin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti. Selkeää korrelaatiota pitoisuuden ja terapeuttisen vasteen välillä ei kirjallisuudessa ole esitetty.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.5.2017 Tekopaikka-, menetelmä- ja viitearvomuutos.
*21.6.2017 Tarkennus kohtaan näytteen säilytys.
*1.8.2017 Menetelmä- ja viitearvomuutos.