Vaasa, laboratorio-ohjekirja

U -Huumeseulonta (4221 U -Huum-O )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

01.03.2017

Tekopaikka

Vaasan ks/Kemian laboratorio/(06) 2132520.

Yleistä

Kyseessä on immunologinen kvalitatiivinen tutkimus, jolla voidaan osoittaa virtsasta seuraavat 10 huume- ja lääkeaineryhmää tai niiden metaboliittia: Amfetamiini, metamfetamiini, opiaatit, bentsodiatsepiinit, THC (kannabis), tramadoli, buprenorfiini, trisykliset antidepressantit, metadoni ja kokaiini. Testi mittaa vain edellämainittuja 10 huume-/lääkeaineryhmää ja monet huumeet, esimerkiksi uudet muuntohuumeet eivät näy testissä.

Indikaatiot

Akuutisti myrkytys- ja tajuttomuustilojen selvittämiseen.

Huumeseulonta, U -Huum-O, on tarkoitettu vain terveydenhoidolliseen testaukseen, esim. potilaan hoidon seurantaan tai myrkytystilan diagnostiikkaan.

Mikäli on kyse huume-, tai lääkeaineen käytön osoituksesta, tai epäillään muita kuin U -Huum-O-tutkimukseen kuuluvia lääke- tai huumaavia aineita, tulee pyytää laaja tutkimus 2295 U -Lääke-O, joka tunnistaa ja varmistaa useita satoja, toksikologisesti merkittävää huumaus- ja lääkeainetta. Tämä tutkimus on uloslähtevä ja tuloksen saaminen kestää useita päiviä.

Kontraindikaatiot

Tutkimus ei ole tarkoitettu valvonnalliseen työpaikka- ja oppilaitostestaukseen.

Menetelmä

Immunologinen osoitusreaktio. Herkkyysrajat ja toteamisajat virtsasta ovat:

Komponentti Herkkyys Osoitettavissa vrk
Amfetamiini 500 µg/l 1-3 (7-10)
Buprenorfiini 10 µg/l 2-4
Bentsodiatsepiinit 200 µg/l 2-8
Kokaiini 300 µg/l 2-5 (7-10)
Metamfetamiini 500 µg/l 2-4 (7-10)
Metadoni 300 µg/l 7-10
Opiaatit 300 µg/l 2-3
Trisykliset antidepressantit 1000 µg/l 7-10
Kannabis 50 µg/l 3-5 (30+)
Tramadoli 100 µg/l 1-2

Toteamisajat voivat vaihdella suuresti riippuen potilaan fysiologiasta, ravitsemuksesta, ruumiinrakenteesta, liikunnasta, yhdisteiden farmakokinetiikasta ym. Suluissa olevat luvut tarkoittavat toteamisaikaa kroonisessa käytössä.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

2-3 tunnin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Häiriötekijät

Virtsan osoitusreaktioissa on ristireaktiomahdollisuus potilaan muiden virtsaan erittyvien lääkkeiden ja aineiden kanssa ja väärät positiiviset ovat mahdollisia. Liian laimea näyte (runsas juominen) voi olla osasyy väärään negatiiviseen tulokseen. Runsas mikrobikasvusto.

Näyteastia

Kertakäyttöinen keräysastia ja/tai sinikantinen muovipurkki.

Näytteenotto

Näytteenottoon ja käsittelyyn on käytettävä vain tehdaspuhtaita kertakäyttöisiä muovi- tai lasitarvikkeita. Tutkimuksen tilaaja (siis ei laboratorio) vastaa näytteenoton valvonnasta niin, että näytteiden sekaantuminen ja manipulointi ei ole mahdollista.

Näyte (minimi)

50 ml (10 ml) kertavirtsaa.

Näytteen säilytys

4 vrk jääkaapissa +4°C, pitempiaikainen -20°C.

Aluenäytteenotto

Lähetys labratorioon huoneenlämpöisenä, jos näyte on perillä saman vuorokauden aikana, muutoin kylmälähetyksenä 3 vrk sisällä tai pakastettuna.

Viitearvot

Negatiivinen. Kaikkiin tuloksiin liitetään teksti:

”Denna test är avsedd att användas endast av hälsovårdsskäl. Resultatet får inte, utan säkerställande analys, användas vid beslutsfattandet, som har sociala, ekonomiska eller juridiska konsekvenser för patienten.”

”Tämä testi on tarkoitettu vain terveydenhoidolliseen käyttöön. Tulosta ei saa ilman varmistusmääritystä käyttää päätöksenteossa, jolla on potilaalle sosiaalisia, taloudellisia tai oikeudellisia seuraamuksia.”

Tulkinta

Negatiivinen tulos on kohtalaisen varma sulkemaan pois edellämainittujen huumaavien aineiden käytön. Laimea virtsa voi joskus aiheuttaa vääriä negatiivisia tuloksia (esim. voimakas diureesi). Tämän mahdollisuuden voi sulkea pois määrittämällä virtsanäytteen ominaispaino (sisältyy tutkimukseen 1881 U -KemSeul).

Positiivinen vastaus osoittaa, että näytteessä on todennäköisesti mitattavia määriä ko. huumetta tai sen metaboliittia. Ristireaktioiden johdosta testi voi antaa vääriä positiivisia tuloksia varsinkin, jos potilaalla on lääkityksenä huumeidenkaltaisiä lääkeaineita.

Negatiivinen tulos ei poissulje mahdollisuutta, että potilas olisi käyttänyt huumeita. Laimea näyte tai näytteen manipulointi voi aiheuttaa väärän negatiivisen tuloksen.

Tulosta ei pidä ilman varmistusmäärityksiä käyttää päätöksentekoon, jolla voi olla sosiaalisia, taloudellisia tai juridisia seuraamuksia potilaalle.

Terveydenhoidollisesta huumetestauksesta on julkaistu suositus.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*23.01.2015 Testivalikoima- ja kasettimuutos.
*10.06.2016 Herkkyysraja- ja tuotemuutos.
*01.03.2017 Muutoksia useissa kentissä.