Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Metadoni (4767 S -Metad )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

27.5.2019

Tekopaikka

Synlab Suomi oy/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Indikaatiot

Metadoni on pitkävaikutteinen euforisoiva analgeetti, jota käytetään ankarien kipujen hoitoon. Metadonia käytetään myös opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus- ja korvaushoidossa (sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidossa eräillä lääkkeillä 17.1.2008). Metadoni on opioidiagonisti, joka vaikuttaa lähinnä µ-opiaattireseptoreihin. Metadoni on raseeminen yhdiste, jonka analgeettinen vaikutus välittyy lähinnä L-enantiomeerin kautta.

Metadoni imeytyy hyvin ruoansulatuskanavasta, biologinen hyötyosuus on noin 80 %, mutta siinä on voimakasta yksilöllistä vaihtelua. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan noin neljän tunnin kuluttua annoksesta. Metadoni sitoutuu voimakkaasti plasman proteiineihin (noin 90 %) ja kudoksiin. Se metaboloituu maksassa sytokromi P450 entsyymijärjestelmän kautta (CYP 3A4, CYP 1A2, CYP 2D6). Metaboliitit ja pieni määrä muuttumatonta metadonia erittyy virtsaan ja sappeen. Metadonin puoliintumisaika on pitkä (15-40 tuntia) ja vaihtelee eri potilailla.

Metadonin korvaushoidossa potilaalle annettava metadoniannos on yksilöllinen ja säädetään potilaan vieroitusoireiden mukaan. Korvaus- ja ylläpitohoidossa metadonin annos 60 mg vuorokaudessa tai enemmän on hoitovaikutukseltaan parempi kuin pienemmät annokset. Seerumin metadonipitoisuuden mittaamista voidaan käyttää apuna oikean metadoniannoksen löytämisessä. Lääkepitoisuuden ja terapeuttisen vasteen välillä ei ole kirjallisuudessa esitetty mitään yksiselitteistä korrelaatiota. Kirjallisuuden perusteella raseemisen metadonin aikaansaamat lääkepitoisuudet alle 0.15 mg/l ovat usein riittämättömiä kontrolloimaan aineenhimoa ja vieroitusoiretuntemuksia. Aineenhimotuntemusten ja vieroitusoireiden jatkuessa voidaan metadoniannosta joutua nostamaan. Metadonin lääkepitoisuus voi tällöin olla 0.4 mg/l tai enemmän. Toksisia oireita alkaa usein esiintyä metadonipitoisuuden noustessa tasolle 1-2 mg/l tai sitä suuremmaksi.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (MS).

Tulos valmiina

Viikon sisällä.

Näyteastia

Seerumiputki, ei geeliä.

Näytteenotto

Näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

5 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Tulkinta

Pitoisuustuloksen tulkintaan vaikuttaa se, käytetäänkö normaaleja hoitoannoksia (alle 60 mg päivässä) vai onko kyseessä nk. korkea-annoksinen metadonihoito (alle 120 mg päivässä). Hoidon optimointia voi vielä vaikeuttaa se, että joidenkin potilaiden kohdalla suuretkaan annokset eivät välttämättä poista aineen himoa. Syytä tähän ei tiedetä.

Korvaushoidossa seerumin metadonipitoisuus alle 0.15 mg/l on yleensä riittämätön. Korkea-annoksisessa metadonihoidossa seerumipitoisuudet ovat yleensä välillä 0.4-1 mg/l. Toksisia oireita alkaa usein ilmetä pitoisuuksilla yli 1 mg/l.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*27.5.2019 Uusi tutkimus.