Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Kopeptiini (6355 S -Kopept )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.7.2020

Tekopaikka

Vita laboratorio/09 228 800.

Yleistä

Kopeptiini on prepro-arginiininvasopressiinin C-terminaalinen 39 aminohapon peptidi, jonka pitoisuus korreloi ADH-pitoisuuteen. Dehydraatiokokeessa kopeptiinipitoisuus reagoi ADH:a herkemmin plasman osmolaliteetin muutoksiin.

Indikaatiot

SIADH (Syndrome of Inappropriate Secretion of ADH), harvinainen renaalinen Diabetes insipidus, täydellinen tai osittainen ADH-puutos, polyurian (runsasvirtsaisuus) ja polydipsian (patologinen jano) syyn selvittely. Hyper- ja hyponatremian selvittely.

Esivalmistelut

Ennen näytteenottoa tulee välttää runsasta nesteiden nauttimista, kahvin ja teen vähäisintäkin nauttimista sekä nikotiinia. Polikliinisesti näyte otetaan ilman erityistoimia. Näytteenottoa mahdollisesti edeltävä nesterajoitus ja/tai keittosuolainfuusio tapahtuvat hoitavan lääkärin ja hoitoyksikön ohjeistamina

Menetelmä

Aikaerotteinen immunofluorometria (TR-IFMA).

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Säilyy 2 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Kylmälähetys, pakastetut näytteet lähetetään pakastettuna.

Viitearvot

Viitearvot suhteutettuna seerumin osmolaliteettiin:

S/P –Kopept (pmol/l) S/P –Osmol (mosm/kg H20)
alle 11.6 270 - 280
alle 13.7 281 - 285
alle 15.3 286 - 290
alle 24.5 291 - 295
alle 28.2 296 - 300

Tulkinta

ADH:n ja kopeptiinin eritys vereen alkaa seerumin osmolaliteetin ylittäessä kynnysarvon (yleensä 280 - 282 mosm/kg H2O). Fysiologisesti plasman kopeptiinipitoisuus suurenee seerumin osmolaliteetin kohotessa. Näin ollen kopeptiinin arvo onkin aina suhteutettava samanaikaisesti määritettyyn seerumin osmolaliteettiin tai natriumpitoisuuteen; yksinään mitattu tulos on arvoton.

Hypovolemiassa tai hypotensiossa plasman kopeptiinin pitoisuus suurenee, vaikka seerumin osmolaliteetti olisikin normaali tai jopa pienentynyt. Useat lääkkeet suurentavat plasman kopeptiinin pitoisuutta vallitsevasta seerumin osmolaliteetista riippumatta. SIADH:ssa (Syndrome of Inappropriate Secretion of ADH) potilaan kopeptiinin pitoisuus on epätarkoituksenmukaisesti suurentunut, vaikka plasmatilavuus on normaali ja seerumin osmolaliteetti on normaali. Harvinaisessa renaalisessa diabetes insipiduksessa plasman kopeptiinin pitoisuus kohoaa yhdessä seerumin osmolaliteetin kanssa, koska munuaiset ovat resistentit antidiureettisen hormonin vaikutukselle. Tässä tilanteessa virtsan osmolaliteetti on pieni (U -Osmol alle 300 mosm/kg H2O), vaikka plasman kopeptiinin pitoisuus on suurentunut.

ADH:n täydellistä tai osittaista puutetta voidaan tutkia vesipaastokokeella, johon voidaan liittää hypertonisen keittosuolan infuusio. Ilman osmolaliteetin mittausta tai vesipaastokoetta pelkän kopeptiinimittauksen perusteella ei yleensä voida tehdä luotettavia kliinisiä päätelmiä.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*2.1.2020 Kylmälähetys
*1.7.2020 Viitearvotaulukko päivitetty