Vaasa, laboratorio-ohjekirja

U -Kemiallinen seulonta (1881 U -KemSeul )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

26.01.2017

Tekopaikka

Vaasan KS/Eritelaboratorio/(06) 2132526.

Yleistä

Tutkimus sisältää vain kemiallisen seulonnan (=liuskakoe), ei jatkotutkimuksia.

Indikaatiot

Virtsan perusseulonta.

Esivalmistelut

HUOM! Tutkimukset 8005 U-BaktSeu, 1881 U-KemSeul ja 1940 U-Solut voidaan tehdä samasta putkesta.

Menetelmä

Liuskakoe, joka luetaan reflektanssifotometrilla (Clinitek Novus, Clinitek Advantus).

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Tulos valmis 2-3 tunnin kuluessa.

Häiriötekijät

Korkea C-vitamiinipitoisuus heikentää erytrosyyttien, glukoosin ja nitriitin herkkyyttä.

Näyteastia

10 ml säilöntäaineellinen vakuumiputki (BD Vacutainer CS 364955) (tai pienille lapsille 4 ml säilöntäaineellinen putki (BD Vacutainer CS 364958, vihreä korkki).

PutkimalliTarrateksti

Solut KemS

BaktS

Näytteenotto

Näytteeksi käy parhaiten keskisuihkunäytteenä klo 6.00 - 8.00 välisenä aikana otettu aamuvirtsa tai vähintään 4 tuntia rakossa ollut matalan diureesin virtsa (vakioitu virtsanäyte). Näytteen voi saada myös seuraavilla tavoilla:

Pussivirtsa, rakkopunktio tai munuaisaltaan punktio, kerta- tai kestokatetrointi, avannenäyte tai alusastia.

Näyte (minimi)

10 ml puhtaasti laskettua keskivirtsaa.

Näytteen säilytys

Säilöntäaineellisiin putkiin otetut näytteet säilyvät 8 h huoneenlämmössä ja vuorokauden jääkaappilämpötilassa.

Viitearvot

U -Gluk-O negatiivinen
U -Keto-O negatiivinen
U -Suhti-O yli 1.015
U -Eryt-O negatiivinen
U -pH-O 5-7 pH-yksikköä
U -Prot-O negatiivinen
U -Nitr-O negatiivinen
U -Leuk-O negatiivinen
U -OsmoEst yli 400 mosm/kg

Tulkinta

U -Gluk-O:

Glukoosikenttä toteaa glukosurian noin 4 mmol/l tasosta alkaen. Runsas glukosuria (3+) vastaa tasoa yli 28 mmol/l. Kliininen merkitys on lähinnä päivystystilanteissa ja aikuistyypin ja raskauden ajan diabeteksen seulonnassa.

U -Keto-O:

Ketoainekenttä osoittaa lähinnä virtsan asetoasetaatin, ja on positiivinen (1+), jos pitoisuus on 0.5-1.8 mmol/l. Runsas (3+) tulos vastaa tasoa yli 3.8 mmol/l. Heikosti positiivisia tuloksia saadaan paaston aikana. Potilaan ketoosia seurataan plasmamäärityksin (4854 P -OHButyr).

U -Suhti-O:

Ominaispainomittausta käytetään lähinnä muiden koetulosten tulkinta-apuna. Alhainen ominaispaino viittaa yleensä runsaaseen nesteiden nauttimiseen ja korkea puolestaan dehydraatiotilaan. Yleensä korkein ominaispaino saadaan aamuvirtsanäytteestä.

U -Eryt-O:

Erytrosyyttikenttä mittaa hemin pseudoperoksidaasi-aktiivisuutta ehjistä ja hajonneista punasoluista. Tulos on positiivinen (1+), jos punasoluja on yli 14 solua/µl (vastaa 420 µg/l hemoglobiinia). Runsas tulos (3+) vastaa n. 320 solua/µl. Korkea C-vitamiinipitoisuus häiritsee entsyymireaktiota ja värin muodostumista, mutta normaali C-vitamiinipitoisuus ei häiritse.

U -pH-O:

pH-määrityksellä on merkitystä vain lääkeaineiden ja aineenvaihduntatuotteiden metabolisaation ja virtsakivihoidon säätelyssä ja seurannassa. Määritysalue on 5 - 9, yhden pH-yksikön tarkkuudella. Korkea pH-tulos voi viitata virtsatieinfektioon, kun urea pilkkoutuu ammoniakiksi, mutta tämä ei päde lasten näytteissä.

U -Prot-O:

Proteiinikenttä mittaa lähinnä vain albumiinia. Tulos on positiivinen, jos albumiinin pitoisuus on yli 0.17 g/l. Avohoidon potilailla todetaan usein satunnaista ja viatonta ortostaattista tai rasitukseen liittyvää albuminuriaan. Huomioitavaa on, että esim. virtsaan erittyvät immunoglobuliinit (M-komponentti) eivät anna värireaktiota liuskakokeessa. Liuskakokeen herkkyys ei riitä diabeettisen albuminurian diagnostiikkaan, vaan sitä tulisi seurata virtsan mikroalbumiinitutkimuksin (4084 cU-Alb-Mi).

U -Nitr-O:

Nitriittikenttä mittaa bakteeriuriaa, jonka aiheuttajina ovat nitraatteja pelkistävät bakteerit kuten E. Coli ja sen sukulaiset. Sen sijaan Staph. saprofyticus, Enteroc. feacalis ja muut streptokokokit eivät pelkistä nitriittejä. Tulos on positiivinen, jos virtsassa on yli 8 µmol/l nitriitti-ioneja. Positiivisen tuloksen edellytys on myös riittävä rakkoinkubaatioaika (yli 4 tuntia). Bakteeriurian osoittajana tutkimuksen herkkyys on n. 20-40% tasoa ja spesifisyys 90% tasoa. C-vitamiini häiritsee reaktiota.

U -Leuk-O:

Leukosyyttikenttä mittaa leukosyyttien esteraasiaktiivisuutta, jota esiintyy granulosyyteissä ja makrofageissa. Positiivinen tulos (1+) saadaan, kun pitoisuus on yli 13 solua/µl, mikä vastaa n. 1-2 solua/näkökenttä. Runsas löydös (3+) vastaa n. 150 solua/µl. Vastaavuus ei ole tarkkaa, sillä leukosyyttien hajoamisnopeus virtsanäytteessä voi olla huomattava ja tämän takia liuskakoe on yleensä herkempi pyurian osoittaja kuin mikroskopia. Tutkimuksen herkkyys oikein otetussa seulonnassa on n. 85 % luokkaa, mutta ajoittamattomassa näytteessä vain 60% luokkaa ja immunosuppressiopotilailla vieläkin heikompi.

Leukosyytti ja nitriittikenttien herkkyys jää valikoimattomassa sairaala-aineistossa 80-90% tasolle, minkä takia virtsatieinfektion epäilyssä pelkkä liuskakoe ei ole riittävä tutkimus. Antibiootit, voimakas proteinuria (yli 5 g/l) ja glukosuria (yli 20 g/l) voivat antaa vääriä negatiivisia tuloksia ja eräät lääkeaineet puolestaan positiivisia.

U -OsmoEst

Osmolaliteetti arvioidaan laskennallisesti suhteellisesta tiheydestä. Laskentakaava on tehty säilöntäainetta sisältäville näytteille. Jos näytteen osmolaliteetti on matala (laimea näyte), voivat muut tulokset olla virheellisesti negatiivisia.

Vastaaminen

Ulkopuolisista laboratorioista tulevat vastaukset viedään Efficaan niin, että tulokset ja yksiköt mahdollisimman hyvin vastaavat VKS:n käyttämiä yksiköitä. PROT ja ERY-kentissä saattaa tulla "+/-"-tyyppisiä vastauksia, ne vastataan Efficaan NEGAT.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*3.1.2022 Näyteastiamuutos.