Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Klobatsaami (3854 S -Klobat )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

13.7.2017

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Klobatsaami on bentsodiatsepiineihin kuuluva kouristuksia estävä lääke. Klobatsaami imeytyy suun kautta annettuna lähes täydellisesti. Sen hyötyosuus on 80-95 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 1-3 tunnissa. Klobatsaami sitoutuu plasman proteiineihin 85 %:sti. Jakautumistilavuus on 0.9-1.8 l/kg. Klobatsaamin metaboliiteista norklobatsaamin kouristuksia estävä vaikutus on noin 30 % klobatsaamiin verrattuna. Klobatsaamin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 20 tuntia, norklobatsaamin 60 tuntia. Iäkkäillä potilailla eliminaation puoliintumisaika pitenee 70 tuntiin.

Alkoholi aiheuttaa noin 50% lisäyksen klobatsaamin pitoisuudessa seerumissa. Klobatsaami aiheuttaa valproaatin pitoisuuden nousua. Karbamatsepiini ja fenytoiini saattavat lisätä norklobatsaamin pitoisuutta. Klobatsaamin pitoisuudet kasvavat ja vaikutusaika pitenee CYP450-entsyymiestäjien samanaikaisen käytön yhteydessä.

Indikaatiot

Klobatsaamihoidon seuranta.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS). Sekä klobatsaamin että norklobatsaamin pitoisuudet ilmoitetaan vastauksessa.

Tekotiheys

3 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

3 ml:n seerumiputki, ei geeliä.

Näyte (minimi)

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys

5 vrk huoneenlämmössä, pitempiaikaisesti pakastettuna.

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä ma-pe.

Tulkinta

Klobatsaamin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti. Selvää korrelaatiota pitoisuuden ja terapeuttisen vasteen välillä ei kirjallisuudessa ole esitetty. Terapeuttisella alueella klobatsaamin pitoisuuden katsotaan olevan 0.1 - 1.0 µmol/l (0.03 - 0.30 mg/l) ja norklobatsaamin 1.0 - 10.5 µmol/l (0.3 - 3.0 mg/l). Viitearvomuutos 13.7.2017. Aiemmat viitearvot klobatsaamilla 0.5-3.0 µmol/l (0.15-0.90 mg/l) ja norklobatsaamilla 1-24 µmol/l (0.3-6.9 mg/l).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.5.2017 Mentelmä-, tekopaikka- ja viitearvomuutos.
*13.7.2017 Menetelmä- ja viitearvomuutos.