Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Dabigatraani, funktionaalinen konsentraatio (estovaikutus trombiiniaikaan) (6235 P -Dabi-Ta )

Tarkistettu

9.10.2019

Tekopaikka

HUSLAB/Automaatiolaboratorio päivystysaikana puh. 09 471 72645 tai 09 471 74330.

Yleistä

Dabigatraani (Pradaxa) on peroraalinen antitromboottinen lääkeaine, jonka vaikutus perustuu suoraan trombiinin estoon. Dabigatraania on käytetty laskimotromboembolian ehkäisyssä polven ja lonkan elektiivisen tekonivelleikkauksen jälkeen, ts. lyhytaikaisessa (10 pv-5 vko) tromboosiprofylaksiassa. Lääke on saanut v. 2011 myyntiluvan aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn eteisvärinää sairastavilla aikuispotilailla.

Indikaatiot

Dabigatraanipitoisuuden seuranta erityistilanteissa.

Esivalmistelut

Kiireellisessä tilanteessa voi käyttää tutkimusta 2783 P -APTT, joka on saatavana päivystysaikana. Vaasan keskussairaalassa käytetyssä APTT-menetelmässsä jokainen 10 µg/l nousu dabigatraanipitoisuudessa pidentää APTT-aikaa 3-4 sekuntia.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen, dabigatraani-vakioitu trombiiniaika.

Tekotiheys

Päivittäin.

Näyteastia

2 ml:n Na-sitraatti-putki (3,2%, 0.109M, vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

0.3 ml sitraattiplasmaa.

Näytteen säilytys

Pakastettuna.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Aluenäytteenotto

Näyte on sentrifugoitava (2500 g, 15 min huoneenlämmössä), plasma erotettava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Tulkinta

Normaalisti lääkkeen pitoisuuden monitorointia ei tarvita, sillä annosvaste on suhteellisen ennustettava. Maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan yleensä 2-4 tuntia lääkkeenoton jälkeen ja lääkeaineen puoliintumisaika normaalisti on 12- 17(-21) h. Lääkeannoksen ajallinen suhde näytteenottoon on olennainen tieto.

Dabi-Ta -tutkimusta voidaan käyttää ongelmatilanteissa, mutta tehokkaan ja turvallisen hoitotason tavoitteet sekä mahdollisen yliannostuksen tai alihoidon rajat ovat vakiintumatta. Ko. menetelmä perustuu laimennettuun trombiiniaikaan (Hemoclot(R) Thrombin Inhibitors), joka on vakioitu dabigtraanin suhteen. Lääkkeen valmisteyhteenvedon mukaan, 150 mg x2 annostelussa (faasi II) dabigatraanipitoisuuden keskiarvo 2 h kohdalla oli 175 µg/l (vaihteluväli 117 - 275). Jäännöspitoisuuksien (12 h kuluttua, ennen uutta annosta) keskiarvo oli 91,0 µg/l (vaihteluväli 61 - 143).

Dabigatraani vaikuttaa myös muihin, trombiiniriippuvaisiin hyytymistutkimuksiin. Seuraavista hyytymisaktiivisuutta kuvaavista laboratoriotutkimuksista on hyötyä arvioitaessa dabigatraanin antikoagulaatiovaikutusta:

  1. 2782 P -Trombai (Trombiiniaika) havaitsee trombiinin estäjän käytön erittäin herkästi. Se sopii mm. komplianssin osoittamiseen. Jos trombiiniaika on normaali, dabigatraanivaikutusta ei ole. Toisaalta tutkimus on liian herkkä, koska mittaamattoman pitkiä hyytymisaikoja saadaan jo pienillä (n. 50 µg/l) dabigatraanipitoisuuksilla.
  2. 2783 P -APTT ei ole riittävän herkkä osoittamaan dabigatraanin vaikutusta. APTT-aika voi pidentyä dabigatraanin vaikutuksesta, mutta piteneminen on laboratoriokohtaista.
  3. 4520 P -INR (Tromboplastiiniaika, INR-tulostus) ei ole riittävän herkkä osoittamaan dabigatraanin vaikutusta. Dabigatraanin pitoisuudet voivat olla hyvinkin korkeat, vaikka P-INR on vain hieman noussut. Toisaalta dabigatraanin yhteydessä mitattava korkea INR on merkityksellinen yhdistettynä pidentyneeseen APTT-aikaan ja viittaa lääkkeen kumuloitumiseen.
Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*9.10.2019 Uusi tutkimus